Regulamin sklepu

z dnia

Definicje:

Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy;

Klient - osoba dokonująca zakupów w Sklepie;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta - konto w serwisie;

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z serwisu;

Serwis - witryna internetowa sklepu znajdująca się pod nazwą domenową StacjaLadowania.eu;

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem StacjaLadowania.eu, prowadzony przez Sprzedającego;

Sprzedający, GHAJDUK - przedsiębiorca Grzegorz Hajduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GHAJDUK Grzegorz Hajduk;

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu;

Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto Klienta.


I. Informacje o sklepie StacjaLadowania.eu

II. Jak złożyć zamówienie?

III. Rezygnacja z zamówienia

IV. Ceny

V. Faktury VAT i paragony

VI. Dostępność produktów

VII. Formy płatności

VIII. Formy dostawy

IX. Koszty wysyłki

X. Termin dostarczenia towaru

XI. Sprawdzenie stanu przesyłki

XII. Reklamacje

XIII. Prawo odstąpienia od umowy

XIV. Dane osobowe

XV. Postanowienia końcowe

XVI. Ochrona treści na stronie StacjaLadowania.eu

 

I. Informacje o sklepie StacjaLadowania.eu

Sklep   internetowy  StacjaLadowania.eu  działający   pod   adresem   StacjaLadowania.eu   jest   prowadzony   przez   Grzegorza   Hajduka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GHAJDUK, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Dębicy: 11838/09. Adres rejestrowy firmy: ul. Świętosława 220, 39-200 Dębica. Adres korespondencyjny i magazynu: ul. Rzeszowska 151, 39-200 Dębica. Tel. (14)6910289 (w godzinach od 9.00 do 16.00 w dni robocze),  kom. 606626309 (w  godzinach   od   09.00   do   16.00   w  dni robocze),   e-mail:  kontakt@StacjaLadowania.eu, NIP: 7342585183, REGON: 120080990.

II. Jak złożyć zamówienie?

1. Zamówienia w sklepie internetowym StacjaLadowania.eu można składać poprzez stronę internetową StacjaLadowania.eu 24 godziny na dobę.

2.  Złożenie   zamówienia  wymaga   akceptacji   niniejszego   Regulaminu.   Regulamin w   wersji   obowiązującej  podczas   składania zamówienia staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

3.   Zamówienia   mogą   składać   zarówno   Klienci,   którzy   dokonali   rejestracji   Konta   Klienta, jak   i   Klienci,   którzy   dokonują jednorazowych zakupów i nie zarejestrowali Konta Klienta. Rejestracja Konta Klienta umożliwia dostęp do informacji o bieżących i zrealizowanych zamówieniach.

4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać w Serwisie następujących czynności:

* dodać towar do koszyka, korzystając z opcji "Dodaj do koszyka";

* podać dane adresowe i kontaktowe (dotyczy Klientów, którzy nie dokonali rejestracji Konta Klienta i nie zalogowali się na swoje Konto);

* wybrać sposób zapłaty i sposób dostawy;

* wybrać opcję "Złóż zamówienie" widoczną na stronie z podsumowaniem zamówienia.

5. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę kupna towarów wskazanych w zamówieniu. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep zamówienia.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta Klienta, wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty. Klient powinien otrzymać wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia - w przeciwnym razie Klient przestaje być związany złożoną ofertą.

7. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

8. W celu wykrycia i skorygowania błędów we wprowadzonych danych, szczegółowe informacje o zamówieniu są wyświetlane w formie podsumowania przed pojawieniem się opcji "Złóż zamówienie". Informacje te obejmują dane Klienta, adres do wysyłki, listę zamówionych produktów z podaniem ich ilości i cen, wybrany sposób płatności i dostawy, informację o wystawieniu faktury VAT. Istnieje możliwość samodzielnego skorygowania podanych Danych poprzez zaznaczenie opcji "Powrót" i następnie "Zmień dane" (co umożliwia zmianę danych osobowych i adresowych), zaznaczenie lub odznaczenie opcji dotyczącej faktury VAT.

III. Rezygnacja z zamówienia

Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia lub wprowadzania zmian (modyfikacji) w złożonym zamówieniu, o ile oświadczenie  o  rezygnacji  lub   wprowadzeniu   modyfikacji   zostanie  złożone  przed   wysłaniem   towaru  przez  obsługę   Sklepu. Informacja   o   przygotowaniu   towaru   do   wysyłki   jest   wysyłana   Klientowi   pocztą elektroniczną. Rezygnacji lub modyfikacji zamówienia można dokonać drogą telefoniczną pod numerem 606626309 w godzinach od 09.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

IV. Ceny

W kartach produktów podane są ceny brutto oraz netto (chyba, że zaznaczono inaczej).

V. Faktury VAT i paragony

1. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.

2. Sprzedający do każdej sprzedaży wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny.

VI. Dostępność produktów

1. Informacje o orientacyjnej dostępności towaru podane są przy jego opisie.

2. W przypadku, gdyby obsługa Sklepu nie była w stanie w danym momencie skompletować wszystkich towarów objętych zamówieniem, Klient informowany jest niezwłocznie o tym fakcie. Klient ma wówczas prawo wybrać jedną z odpowiadających mu opcji:

* częściowa realizacja zamówienia,

* wydłużenie czasu oczekiwania,

* anulowanie całego zamówienia.

VII. Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności:

* za pobraniem (płatność dokonywana jest u kuriera przy odbiorze przesyłki),

* przelew na konto, w  tym  z  wykorzystaniem płatności  internetowych (kartami debetowymi, kredytowymi  lub przelewami internetowymi) obsługiwanych przez operatorów: PayU

2. Przelewu na konto należy dokonać dopiero po otrzymaniu informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji oraz zawierającej numer zamówienia, który należy podać w tytule przelewu.

3. Towar zostanie wysyłany do Klienta lub przygotowany do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

VIII. Formy dostawy

1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, po wcześniejszym, telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu.

IX. Koszty wysyłki

Koszt wysyłki zakupionych towarów ponosi Sprzedający.

X. Termin dostarczenia towaru

1. Termin realizacji zamówienia, liczony od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia wysłania przesyłki firmą kurierską albo przygotowania do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu, w przypadku towarów znajdujących się na stanie magazynowym Sklepu wynosi 1 dzień roboczy. W przypadku zamówienia obejmującego produkty o różnym terminie realizacji, które mają zostać wysłane w jednej przesyłce, terminem realizacji całego zamówienia jest termin realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.

2. Termin dostawy deklarowany przez firmę kurierską wynosi - licząc od momentu otrzymania przez Klienta drogą e-mailową informacji potwierdzającej wysyłkę:

* 1-2 dni robocze w normalnych okresach w ciągu roku kalendarzowego,

* 1-5 dni roboczych w okresach wzmożonego korzystania z usług kurierskich (np. przed świętami Bożego Narodzenia).

3. Informujemy, że firma kurierska podejmuje maksymalnie dwie próby doręczenia przesyłki pod wskazany przez Klienta adres w godzinach od 8:00 do 17:00. Dlatego też warto podać jako adres dostawy miejsce, w którym można ją odebrać, np. miejsce pracy Klienta. Po nieudanej próbie doręczenia kurier pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może umówić ponowną płatną dostawę przesyłki do swojej siedziby lub osobiście odebrać przesyłkę.

XI. Sprawdzenie stanu przesyłki

1. Przed odebraniem przesyłki kurierskiej Klient ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki w celu stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń  przesyłki mających miejsce w trakcie transportu oraz zażądać sporządzenia protokołu szkodowego. O ubytkach lub uszkodzeniach może w szczególności świadczyć oklejenie paczki taśmami innymi niż taśmy Sklepu, mechaniczne uszkodzenia opakowania przesyłki. Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki, jeśli po sprawdzeniu jej stanu okaże się, że towar jest uszkodzony, przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić obsługę Sklepu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Zgodnie z art. 76 ustawy Prawo przewozowe przyjęcie przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń w stosunku   do   firmy   kurierskiej   z   tytułu   ubytku   lub   uszkodzenia   przesyłki,   chyba   że   zachodzi   jedna   z   wymienionych   niżej okoliczności:

* szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

* zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

* ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

* szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

XII. Reklamacje

1. W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, należy o tym fakcie powiadomić Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@StacjaLadowania.eu lub w formie pisemnej, na adres: GHAJDUK , ul.Rzeszowska 151, 39-200 Dębica.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, jego adres, numer zamówienia (jeśli zostało złożone) oraz opisać, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową lub nieprawidłowość w funkcjonowaniu Serwisu.

3. W razie konieczności odesłania towaru do Sklepu lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym   Klienta.   Sklep   nie   przyjmuje   przesyłek   wysłanych   do   Sklepu  za   pobraniem.   W   razie   uznania   reklamacji   za   zasadną, Sprzedający zwraca Klientowi koszty związane z odesłaniem towaru do Sklepu. Z uwagi na powyższe przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta ze Sprzedającym w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Z uwagi na stałą współpracę Sklepu z firmami kurierskimi, odesłanie towaru za pośrednictwem współpracującej ze Sklepem firmy kurierskiej jest z reguły tańsze, a dla Klienta mniej uciążliwe niż w przypadku samodzielnego zlecenia usługi kurierskiej przez Klienta.

4. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klienci Sklepu będący Konsumentami mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dwudziestu jeden dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie skorzystania z wskazanego w ust. 1 prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien zwrócić nieużywany, niezniszczony towar w oryginalnym opakowaniu bezpośrednio do siedziby Sklepu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 21 dni. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych do sklepu za pobraniem ani przesyłek wysłanych do paczkomatu. Proszę o kontakt na email kontakt@StacjaLadowania.eu lub telefoniczny w celu ustalenia sposobu zwrotu.

3.   Wraz   ze   zwracanym   towarem   Klient   ma   obowiązek   odesłać  produkty,  których   otrzymanie  było uwarunkowane kupnem zwracanego towaru.

XIV. Dane osobowe

1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych przekazanych podczas rejestracji Konta Klienta oraz składania zamówienia.

2. Administratorem Danych jest Sprzedający.

3. Powierzone przez Użytkowników Dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz zamieszczenia w bazie danych Klientów Sklepu. W przypadku Użytkowników, którzy zarejestrowali Konto Klienta, dane będą dodatkowo przetwarzane w celu założenia i utrzymania Konta Klienta. Dane Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu.

4. Podanie Danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.

5. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich Danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Użytkownicy, którzy zarejestrowali Konto Klienta mają bezpośredni dostęp do swoich Danych oraz możliwość ich poprawiania za pośrednictwem panelu administracyjnego Klienta.

6.  Powierzone  Dane  są  chronione   zgodnie   z  ustawą   z   dnia   29  sierpnia  1997 r.  o ochronie  danych  osobowych,  w  sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7. Zasady ochrony Danych określa Polityka prywatności.

8.  W  ramach   realizacji  umowy   z   Kupującym   Sklep   jest   upoważniony  przesłać  na   adres  poczty elektronicznej  Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

XV. Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej StacjaLadowania.eu. Każdy Użytkownik ma możliwość samodzielnego dostępu, skopiowania w dowolnym czasie i wydrukowania treści Regulaminu.

3. Wraz z zwarciem umowy sprzedaży, informacje podsumowujące treść zamówienia są wyświetlane na stronie StacjaLadowania.eu w sposób umożliwiający ich skopiowanie i wydrukowanie oraz przesyłane Klientowi pocztą elektroniczną. Niezależnie od tego treść złożonego zamówienia jest utrwalona w formie elektronicznej w systemie informatycznym Sprzedającego i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich m.in. poprzez wykorzystywanie oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczeń za pomocą haseł.

4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

5. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet, zaktualizowana przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script i apletów Java, zalecane Internet Explorer; Firefox; Opera; Google Chrome; Safari, włączona obsługa plików cookies.

XVI. Ochrona treści na stronie StacjaLadowania.eu

A.

Treści zawarte na stronie internetowej StacjaLadowania.eu, w szczególności fotografie, opisy, rozwiązania graficzne, treść regulaminu i polityki prywatności są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90,   poz.   631   ze   zm.).   Wszelkie   naruszenia   praw   autorskich,   polegające w   szczególności   na nieuprawnionym   kopiowaniu, przerabianiu, rozpowszechnianiu  chronionych prawem autorskim  utworów zostaną natychmiast zgłoszone współpracującej ze Sprzedającym kancelarii prawnej, celem wystąpienia z roszczeniami, o których mowa w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym przepisem uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1. zaniechania naruszania;

2. usunięcia skutków naruszenia;

3. naprawienia wyrządzonej szkody:

* na zasadach ogólnych, albo

* poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4. wydania uzyskanych korzyści.

Niezależnie od powyższych roszczeń, uprawniony może się domagać:

1. jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;

2. zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

Ponadto przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną jest: rozpowszechnianie cudzego utworu bez uprawnienia w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania (art. 116 Prawa autorskiego), utrwalanie lub zwielokrotnianie cudzego utworu w celu jego rozpowszechnianie, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom (art. 117 Prawa autorskiego), przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu (art. 115 Prawa autorskiego).

B.

Baza danych produktów sklepu zawarta na stronie internetowej StacjaLadowania.eu jest chroniona ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie  baz  danych  (Dz. U. nr   128,   poz.   1402   ze   zm.).  Producentem  bazy danych w  rozumieniu powyższej  ustawy  jest Sprzedający. Wtórne wykorzystanie całości lub części bazy danych w sposób sprzeczny z ustawą o ochronie baz danych zostanie natychmiast zgłoszone współpracującej ze Sprzedającym kancelarii prawnej, celem wystąpienia z roszczeniami, o których mowa w art. 11 ustawy o ochronie baz danych. Zgodnie z tym przepisem producent, którego prawa do bazy danych zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1. zaniechania naruszania;

2. usunięcia skutków naruszenia;

3. naprawienia wyrządzonej szkody:

* na zasadach ogólnych, albo

* poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4. wydania uzyskanych korzyści.

Niezależnie   od  powyższych  roszczeń,   producent   może  się   domagać   jednokrotnego   albo  wielokrotnego   ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym.

Ponadto zgodnie z art. 117 ustawy o ochronie baz danych kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, pobiera dane lub wtórnie wykorzystuje w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych, podlega karze grzywny.

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności